NGOs

Gram Vikas Trust

Dr.S.Ker, Nr.S.P.College Dwarka - 361335

Phone : 02891-233155

Peacock Conservation Centre

Naranbhai Meramanbhai Karangiya at: Kenedi, Ta: Kalyanpur

Phone : 9426289192

Tata Chemical Society for Rural Devlopment

H.V.KAMANI, Tata Chemical For rural Development Mithapur, Dwarka Dwarka - 361335

Phone : 02892-665367