બંધ કરો

નગરપાલિકાઓ

ઓખા નગરપાલિકા

નગર સેવા સદન, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઓખા

ઇમેઇલ : np_okha[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02892-262035

ખંભાળીયા નગરપાલિકા

દ્વારકાદાસ બારાઈ ભવન ચાર રસ્તા, નગરપાલિકા ભવન જામખંભાળીયા

ઇમેઇલ : np_khambhalia[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02833-234731

દ્વારકા નગરપાલિકા

ભદ્રકાલી ચોક, દ્વારકા.

ઇમેઇલ : np_dwarka[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02892-234449

ભાણવડ નગરપાલિકા

જવાહર રોડ, ભાણવડ

ઇમેઇલ : np_bhanvad[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02896-232159

રાવલ નગરપાલિકા

દરબાર ગઢ, જામ રાવલ, તા. કલ્યાણપુર

ઇમેઇલ : np_raval[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02891-228249

સલાયા નગરપાલિકા

સલાયા, તા. ખંભાળીયા

ઇમેઇલ : np_salaya[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02833-285448