બંધ કરો

હેલ્પલાઇન

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ જિલ્લા સેવા સદન,

૧ લો માળ, લાલપુર-ધરમપુર રોડ,

ખંભાળીયા-૩૬૧૩૦૫

સંપર્ક : +૯૧ ૨૮૩૩ ૨૩૨૮૦૪,૦૫ ફેક્સ : +૯૧ ૨૮૩૩ ૨૩૨૧૦૨

ઈ-મેઈલ : collector-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in

 

હેલ્પલાઈન સંપર્કો

સંપર્ક સેવાઓ
1800-233-7965 સર્વ શિક્ષણ અભિયાન- એસ.એસ.એ. સ્કૂલ વિશેની તમામ માહિતી
1800-233-0222 ગ્રાહક સુરક્ષા સેવા કેન્દ્ર
1800-233-4567 મનરેગા – રોજગારની વિગતો અને કાર્યની વિગતો<
1800-233-1021 આરએસબીવાય – રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના – આરએસબીવાય યોજનાથી સંબંધિત માહિતી
1800-233-1022 મુખ્ય મંત્રી અમૃતમ યોજના – મુખ્ય તબીબી સહાય માટે
1800-233-5500 પીડીએસ, ફૂડ એન્ડ રેશન કાર્ડ, જીએસઇબી, ઓજસ જોબ્સ, આઇટીઆઇ પ્રવેશ, ફોર્મ, વૃદ્ધાવસ્થા, વિકલાંગ વ્યક્તિઓનું પરિણામ.
079-26442466 / 079-22770410
મહિલા હિંસા – AWAG
99240-85000 આરટીઆઇ – ગુજરાત માહિતી અધિકૃત
100 પોલીસ
101 ફાયર
103 ટ્રાફીક કંટ્રોલ
108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા
1910 બ્લડબેંક
1098 બાળ હેલ્પલાઇન
181 મહિલા હેલ્પલાઇન – ઘરેલું હિંસા, છેડતી, રોજગાર વગેરે
1091 મહિલા ઇમરજન્સી હેલ્પલાઈન – અમદાવાદ
1090 ક્રાઈમ સ્ટોપર (ગુનો રોકવો)
1070 બચાવ અને રાહત કમિશનર
155300 નાગરીક કોલ સેન્ટર
02833-1077 જિલ્લા આપાતકાલીન પ્રતિભાવ કેન્દ્ર