બંધ કરો

મત વિસ્તાર

લોકસભા મત વિસ્તાર

મત વિસ્તાર સાંસદ સભ્યનું નામ સંપર્ક ઈમેઈલ આઈડી
૧૨- જામનગર સંસદીય મત વિસ્તાર શ્રી પુનમબેન માડમ 0288-2670100 poonam[dot]maadam[at]sansad[dot]nic[dot]in

 

વિધાનસભા મતવિસ્તાર

મત વિસ્તાર વિધાનસભ્યનું નામ સંપર્ક ઈમેઈલ આઈડી
૮૧- ખંભાળીયા વિધાનસભા મત વિસ્તાર શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ 0288-2540193 mlakhambhalia[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૮૨- દ્વારકા વિધાનસભા મત વિસ્તાર શ્રી પબુભા માણેક 02892-235011 mladwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in