બંધ કરો

આસ્થાબેન ડાંગર

જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા સેવા સદન, ૧લો માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર ખંભાળિયા

ઇમેઇલ : eo-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી
ફોન : 02833-234003