બંધ કરો

શ્રી સુનીલ જોશી (આઈપીએસ)

એસ.પી. કચેરી, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર, ખંભાળિયા, ગુજરાત - 361305

ઇમેઇલ : sp-jam-dbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પોલીસ અધિક્ષકશ્રી
ફોન : 02833-233223
ફેક્સ નંબર : 02833-232112