બંધ કરો

કું. કે. બી. સોલંકી

જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા સેવા સદન, ૧લો માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર ખંભાળિયા

ઇમેઇલ : supp-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : જીલ્લા પૂરવઠા અધિકારી
ફોન : 02833-235990