બંધ કરો

શ્રી ડી જે જાડેજા (આઈએએસ)

જીલ્લા પંચાયત ભવન, લાલપુર-ધરમપુર રોડ, ખંભાળીયા

ઇમેઇલ : ddo-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન : 02833-235947