બંધ કરો

શ્રી કે. એમ. જાની

જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા સેવા સદન, ૧લો માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર ખંભાળિયા

ઇમેઇલ : addl-collector-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નિવાસી અધિક કલેક્ટર
ફોન : 02833232620