બંધ કરો

શ્રી મુકેશ એ પંડ્યા, આઈએએસ

જીલ્લા કલેકટર ઓફિસ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેવા સદન, પ્રથમ માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર, ખંભાળિયા, ગુજરાત - 361305

ઇમેઇલ : collector-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ
ફોન : 02833-232804
ફેક્સ નંબર : 02833-232102