બંધ કરો

ઓખા નગરપાલિકા

નગર સેવા સદન, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઓખા

ઇમેઇલ : np_okha[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02892-262035