બંધ કરો

શાળાઓ/કોલેજો

શારદાપીઠ કોલેજ (વાણિજ્ય અને વિનીયન)

એસ.ટી. ડેપો પાસે, તા. દ્વારકા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : shrispcollege[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02892-234068

શ્રી એમ.જે.ગોરીયા કોલેજ

રામનાથ સોસાયટી, ખંભાળીયા.

ફોન : 02833-233505

સરકારી વિનયન કોલેજ-રણજીતપુર

રણજીતપુરા, તા. ભાણવડ, દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લો

ફોન : 02896-234445