બંધ કરો

વીજળી

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, ઓખા

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, ઓખા.

ફોન : 02892-262006

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, કલ્યાણપુર

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, કલ્યાણપુર

ફોન : 02891-286707

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, દ્વારકા

ઇસ્કોન ગેટ પાસે, દ્વારકા.

ફોન : 02892-234054

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, ભાટીયા

હાઈવે રોડ, ભાટીયા, તા. કલ્યાણપુર.

ફોન : 02891-233252

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, ભાણવડ

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, ભાણવડ

ફોન : 02896-232316

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ખંભાળીયા

ન્યુ મીલન ચાર રસ્તા, પોરબંદર રોડ, ખંભાળીયા

ફોન : 02833-236963