બંધ કરો

દવાખાનાઓ

કોમ્‍યુનીટી હેલ્‍થ સેન્‍ટર

તા. ભાણવડ, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : chcbhanvad[dot]health[dot]jamnagar[at]gmail[dot]com
ફોન : 02896-232065

કોમ્‍યુનીટી હેલ્‍થ સેન્‍ટર

તા. કલ્યાણપુર, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : chckalyanpur[dot]health[dot]jamnagar[at]gmail[dot]com
ફોન : 02891-286233

કોમ્‍યુનીટી હેલ્‍થ સેન્‍ટર

તા. દ્વારકા, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : chcdwarka[dot]health[dot]jamnagar[at]gmail[dot]com
ફોન : 02892-234262

કોમ્‍યુનીટી હેલ્‍થ સેન્‍ટર, જામ રાવલ

તા. કલ્યાણપુર, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : chcjamraval[dot]health[dot]jamnagar[at]gmail[dot]com
ફોન : 02891-228250

જીલ્લા હોસ્પિટલ દેવભૂમિ દ્વારકા

બાયપાસ સલાયા ચોકડી, મોટા ચાર રસ્તા પાસે, જામખંભાળિયા તા. જામખંભાળીયા, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : cdmo[dot]health[dot]jamkhambhaliya[at]gmail[dot]com
ફોન : 02833-235170