બંધ કરો

જાહેરાતો

જાહેરાતો
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
કચેરીઓની ડિરેક્ટરી

દેવભૂમિ દ્વારકાની કચેરીઓના ફોન નંબર તથા ઇ-મેઇલની યાદી.

07/08/2018 07/08/2022 જુઓ (254 KB)
સામાજિક ન્યાય યોજનાઓ

સામાજિક ન્યાય વિભાગની યોજનાઓ

04/08/2018 04/08/2020 જુઓ (1 MB)
પી.એચ.સી. – સી.એચ.સી.ની યાદી

દેવભૂમિ દ્વારકા  જીલ્લાની  પી.એચ.સી. – સી.એચ.સી.ની યાદી 

02/08/2018 31/10/2018 જુઓ (236 KB)