બંધ કરો

રેવન્યુ

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

રેવન્યુ
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
નો ઇમેઝ શ્રી મુકેશ એ પંડ્યા, આઈએએસ કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ collector-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02833-232804 02833-232102 જીલ્લા કલેકટર ઓફિસ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેવા સદન, પ્રથમ માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર, ખંભાળિયા, ગુજરાત - 361305
નો ઇમેઝ શ્રી કે. એમ. જાની નિવાસી અધિક કલેક્ટર addl-collector-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02833232620 જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા સેવા સદન, ૧લો માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર ખંભાળિયા
નો ઇમેઝ શ્રી ગોવિંદસિંહ કે. રાઠોડ નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી eo-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02833-234003 જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા સેવા સદન, ૧લો માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર ખંભાળિયા
નો ઇમેઝ ઈં/ચા શ્રી કે. સી. વાઘેલા જીલ્લા પૂરવઠા અધિકારી supp-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02833-235990 જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા સેવા સદન, ૧લો માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર ખંભાળિયા
નો ઇમેઝ શ્રી પ્રાંત ખંભાળિયા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ખંભાળીયા sdm-kham-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02833-234577 તાલુકા મહેસૂલ ભવન, એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ સામે, ખંભાળીયા
નો ઇમેઝ શ્રી એન. ડી. ભેતરીયા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, દ્વારકા dwarkaprant[at]gmail[dot]com 02892-235733 સિવિલ હોસ્પિટલ સામે, સર્કિટ હાઉસ પાસે, દ્વારકા.