બંધ કરો

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

દવાખાનાઓ

કોમ્‍યુનીટી હેલ્‍થ સેન્‍ટર

તા. ભાણવડ, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : chcbhanvad[dot]health[dot]jamnagar[at]gmail[dot]com
ફોન : 02896-232065

કોમ્‍યુનીટી હેલ્‍થ સેન્‍ટર

તા. કલ્યાણપુર, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : chckalyanpur[dot]health[dot]jamnagar[at]gmail[dot]com
ફોન : 02891-286233

કોમ્‍યુનીટી હેલ્‍થ સેન્‍ટર

તા. દ્વારકા, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : chcdwarka[dot]health[dot]jamnagar[at]gmail[dot]com
ફોન : 02892-234262

કોમ્‍યુનીટી હેલ્‍થ સેન્‍ટર, જામ રાવલ

તા. કલ્યાણપુર, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : chcjamraval[dot]health[dot]jamnagar[at]gmail[dot]com
ફોન : 02891-228250

જીલ્લા હોસ્પિટલ દેવભૂમિ દ્વારકા

બાયપાસ સલાયા ચોકડી, મોટા ચાર રસ્તા પાસે, જામખંભાળિયા તા. જામખંભાળીયા, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : cdmo[dot]health[dot]jamkhambhaliya[at]gmail[dot]com
ફોન : 02833-235170

નગરપાલિકાઓ

ઓખા નગરપાલિકા

નગર સેવા સદન, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઓખા

ઇમેઇલ : np_okha[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02892-262035

ખંભાળીયા નગરપાલિકા

દ્વારકાદાસ બારાઈ ભવન ચાર રસ્તા, નગરપાલિકા ભવન જામખંભાળીયા

ઇમેઇલ : np_khambhalia[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02833-234731

દ્વારકા નગરપાલિકા

ભદ્રકાલી ચોક, દ્વારકા.

ઇમેઇલ : np_dwarka[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02892-234449

ભાણવડ નગરપાલિકા

જવાહર રોડ, ભાણવડ

ઇમેઇલ : np_bhanvad[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02896-232159

રાવલ નગરપાલિકા

દરબાર ગઢ, જામ રાવલ, તા. કલ્યાણપુર

ઇમેઇલ : np_raval[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02891-228249

સલાયા નગરપાલિકા

સલાયા, તા. ખંભાળીયા

ઇમેઇલ : np_salaya[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02833-285448

વીજળી

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, ઓખા

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, ઓખા.

ફોન : 02892-262006

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, કલ્યાણપુર

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, કલ્યાણપુર

ફોન : 02891-286707

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, દ્વારકા

ઇસ્કોન ગેટ પાસે, દ્વારકા.

ફોન : 02892-234054

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, ભાટીયા

હાઈવે રોડ, ભાટીયા, તા. કલ્યાણપુર.

ફોન : 02891-233252

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, ભાણવડ

પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી, ભાણવડ

ફોન : 02896-232316

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ખંભાળીયા

ન્યુ મીલન ચાર રસ્તા, પોરબંદર રોડ, ખંભાળીયા

ફોન : 02833-236963

શાળાઓ/કોલેજો

શારદાપીઠ કોલેજ (વાણિજ્ય અને વિનીયન)

એસ.ટી. ડેપો પાસે, તા. દ્વારકા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા

ઇમેઇલ : shrispcollege[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02892-234068

શ્રી એમ.જે.ગોરીયા કોલેજ

રામનાથ સોસાયટી, ખંભાળીયા.

ફોન : 02833-233505

સરકારી વિનયન કોલેજ-રણજીતપુર

રણજીતપુરા, તા. ભાણવડ, દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લો

ફોન : 02896-234445