બંધ કરો

સબ-ડીવીઝન

કચેરી તાલુકા સંપર્ક ઈ-મેઈલ
પ્રાંત કચેરી, ખંભાળીયા

ખંભાળીયા, ભાણવડ

02833 234577 sdm-kham-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in
પ્રાંત કચેરી, દ્વારકા

દ્વારકા, ભાણવડ

02892 235733 dwarkaprant[at]gmail[dot]com