બંધ કરો

ફોર્મ્સ

નાગરિક કેન્દ્રિત સેવાઓ ઓનલાઇન માટે –  https://www.digitalgujarat.gov.in

નાગરિક કેન્દ્રિત સેવાઓના ફોર્મ માટે –  https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/CitizenService.aspx

જમીનના ફેરફાર અંગેના ફોર્મ  માટે  –  https://revenuedepartment.gujarat.gov.in/e-dhara-forms

શીર્ષક તારીખ ડાઉનલોડ / લિંક
રેશનકાર્ડમાં ફેરફારની અરજી (અન્ય તાલુકા જિલ્લામાં બદલવા) 24/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(350 KB) 
રેશનકાર્ડના સભ્યના પાલકની અરજી 24/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(254 KB) 
રેશનકાર્ડમાં ફેરફારની અરજી 24/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(132 KB) 
રેશનકાર્ડમાં નામ દાખલ કરવાની અરજી 24/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(346 KB) 
અલગ રેશનકાર્ડની અરજી 24/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(137 KB) 
ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડની અરજી 24/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(340 KB) 
નવા રેશનકાર્ડની અરજી 23/08/2018 ડાઉનલોડ કરો(180 KB) 

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

માફ કરશો તમારે જોઇએ છે તે પોસ્ટ ઉપલબ્ધ નથી.