બંધ કરો

પોલીસ

ઓફીસર/પોલીસ સ્ટેશન સંપર્ક ઈ-મેઈલ
પોલીસ અધિક્ષક – એસ.પી. 02833 233223 sp-jam-dbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ડી.વાય.એસ.પી. – મુખ્ય મથક 02833 232833 dysp-jam-dbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ડી.વાય.એસ.પી. – એસસી 02833 234262 dysp-kham-dwa[at]gujarat[dot]gov[dot]in
જીલ્લા કન્ટ્રોલ રૂમ 02833 232002 asi-jam-dbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ઓખા મરીન 02892 262396 polstn-okhamarin-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મીઠાપુર પોલીસ સ્ટેશન 02892 226038 devramparmarg[at]gmail[dot]com
દ્વારકા પોલીસ સ્ટેશન 028292 234523 polstn-dwarka-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
કલ્યાણપુર પોલીસ સ્ટેશન 02891 286222 polstn-kalyan-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ભાણવડ પોલીસ સ્ટેશન 02896 232121 polstn-bhal-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ખંભાળીયા પોલીસ સ્ટેશન 02833 234735 plskhambhaliya[at]yahoo[dot]in
સલાયા મરીન 02833 285338 pls_salaya[at]yahoo[dot]in
વાડીનાર મરીન 02833 256541 polstn-vadinar-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
એલ.આઈ.બી શાખા 02833 232627 libdevbhumi[at]yahoo[dot]com
સી.બી. શાખા 02833 233113 cbdevbhumi[at]yahoo[dot]com
એલ.સી.બી. શાખા 02833 234720 lcb[dot]dbd[at]gmail[dot]com
એસ.ઓ.જી. 02833 233366 sog[dot]dbd[at]gmail[dot]com
વાયરલેસ pwsi-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ટ્રાફીક શાખા traffice-sp-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
એમ.ઓ.બી. mob-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
એસ.સી.આર.બી cc-scrb[at]gujarat[dot]gov[dot]in