બંધ કરો

તાલુકા

તાલુકા મામલતદારની કચેરી :-

કચેરી સંપર્ક ઈ-મેઈલ
મામલતદાર કચેરી, ખંભાળીયા 02833 234788 mam-khambhalia[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મામલતદાર કચેરી, ભાણવડ 02896 232113 mam-bhanvad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મામલતદાર કચેરી, દ્વારકા 02892 234541 mam-okhamandal[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મામલતદાર કચેરી, કલ્યાણપુર 02891 286227 mam-kalyanpur[at]gujarat[dot]gov[dot]in

 

તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી :-

કચેરી સંપર્ક ઈ-મેઈલ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી,ખંભાળીયા 02833 234792 tdo-khambhaliya[at]gujarat[dot]gov[dot]in
તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી, ભાણવડ 02896 232024 tdo-bhanvad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી, દ્વારકા 02892 234864 tdo-okhamandal[at]gujarat[dot]gov[dot]in
તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી, કલ્યાણપુર 02891 286223 tdo-kalyanpur[at]gujarat[dot]gov[dot]in