બંધ કરો

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

રેવન્યુ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી જી. ટી. પંડ્યા, આઈએએસકલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા કલેકટર ઓફિસ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેવા સદન, પ્રથમ માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર, ખંભાળિયા, ગુજરાત - 36130502833-23280402833-232102
શ્રી ભૂપેશ જોટાણીયાનિવાસી અધિક કલેક્ટરaddl-collector-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા સેવા સદન, ૧લો માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર ખંભાળિયા02833232620
શ્રી જે. ડી. પટેલનાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીeo-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા સેવા સદન, ૧લો માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર ખંભાળિયા02833-234003
કું. કે. બી. સોલંકીજીલ્લા પૂરવઠા અધિકારીsupp-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા કલેક્ટર કચેરી જિલ્લા સેવા સદન, ૧લો માળ, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર ખંભાળિયા02833-235990
શ્રી કે. કે. કરમટાપ્રાંત અધિકારીશ્રી, ખંભાળીયાsdm-kham-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા મહેસૂલ ભવન, એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ સામે, ખંભાળીયા02833-234577
શ્રી એચ. બી. ભગોરાપ્રાંત અધિકારીશ્રી, દ્વારકાdwarkaprant[at]gmail[dot]comસિવિલ હોસ્પિટલ સામે, સર્કિટ હાઉસ પાસે, દ્વારકા.02892-235733

જીલ્લા પોલીસઅધીક્ષક કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી નિતેશ પાંડે (આઈપીએસ)પોલીસ અધિક્ષકશ્રીsp-jam-dbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]inએસ.પી. કચેરી, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર, ખંભાળિયા, ગુજરાત - 36130502833-23322302833-232112

જીલ્લા પંચાયત કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી એસ ડી ધાનાણી (આઈએએસ)જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીddo-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા પંચાયત ભવન, લાલપુર-ધરમપુર રોડ, ખંભાળીયા02833-235947