બંધ કરો

જિલ્લા પુરવઠા કચેરી

જીલ્લામાં ગરીબોની અન્ન સલામતી માટે સરકારશ્રીની જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા અમલમાં આવેલ છે.

જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાનું જિલ્લામાં સંચાલન માટે વિવિધ એજન્સીઓ સાથે સંકલન કરી સમયાંતરે નિયમીત પણે પુરવઠો વાજબી ભાવની દુકાનો મારફત મળી રહે તે માટે મોનીટરીંગ અને સુપરવિઝનની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

કામગીરી :

  • વાજબી ભાવની દુકાન પસંદગી તથા નિમણુંક
  • આવશ્યક ચીજવસ્તુની વિતરણ વ્યવસ્થા
  • રેશનકાર્ડ
  • ગ્રામ્ય અને શહેરી તકેદારી સમિતિ
  • આવશ્યક ચીજવસ્તુના ભાવોનું મોનીટરીંગ

યોજનાઓ :

  • મા અન્નપુર્ણા યોજના અતંર્ગત ગરીબો ને અનાજની ફાળવણી
  • લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા
  • ઉજ્જવલા યોજના દ્વારા ગરીબોને ગેસ જોડાણ
  • બારકોડેડ રેશનકાર્ડ યોજના

સંપર્ક :

જિલ્લા પુરવઠા કચેરી
કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન,
પહેલો માળ, લાલપુર-ધરમપુર રોડ,
ખંભાળીયા-361305

સંપર્ક : 02833 235990
ઈમેલ : supp-devbdwarka@gujarat [dot]gov [dot]in
વેબસાઇટ : https://dcs-dof.gujarat.gov.in/