બંધ કરો

જીલ્લા પંચાયત

અધિકારીશ્રી સંપર્ક ઈ-મેઈલ
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી – ડીડીઓ 02833 235947 ddo-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારી – મેહસુલ 02833 235947 dy[dot]ddo[dot]gen[at]gmail[dot]com
હિસાબી અધિકારી 02833-235925 aodpdevbhumidwarka[at]gmail[dot]com
મુખ્ય જીલ્લા તબીબી અધિકારી 02833-234460 cdho[dot]health[dot]dwarka[at]gmail[dot]com
સામાન્ય શાખા જીલ્લા પંચાયત 02833-235957 dy[dot]ddo[dot]gen[at]gmail[dot]com
પ્રોગ્રામ ઓફિસર – આઇસીડીએસ 02833-234223 dpo[dot]devbhumidwarka[at]gmail[dot]com
જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી   dpeodevbhoomidwarka[at]gmail[dot]com
જીલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી 02833-235868 daodevbhumi[at]gmail[dot]com
નાયબ નિયામક  – પશુપાલન 02833-234251 kapatel63[at]yahoo[dot]com
મહેસુલ શાખા જીલ્લા પંચાયત 02833-235957 revenue[dot]dev1[at]gmail[dot]com
જિલ્લા આંકડા અધિકારી 02833-235939 dso[dot]dbd14[at]gmail[dot]com
કાર્યપાલક  ઇજનેર – આર એન્ડ બી 02833-234211 exeng-rnd-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
કાર્યપાલક ઇજનેર – સિંચાઇ વિભાગ 02833-236232 shinchai[dot]dev1[at]gmail[dot]com
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી 02833-233014 swo[dot]dev1[at]gmail[dot]com
જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી 02833-235997 drda[dot]dwarka[at]gmail[dot]com