બંધ કરો

ગ્રામ પંચાયતો

તાલુકો ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા ગ્રામ પંચાયતની યાદી
ખંભાળીયા 86 ગ્રામ પંચાયત-ખંભાળીયા (PDF 354 KB)
ભાણવડ 52 ગ્રામ પંચાયત-ભાણવડ (PDF 341 KB)
દ્વારકા 39 ગ્રામ પંચાયત-દ્વારકા (PDF 332 KB)
કલ્યાણપુર 62 ગ્રામ પંચાયત-કલ્યાણપુર (PDF 343 KB)