બંધ કરો

કેવી રીતે પહોંચવું

વિમાન માર્ગ દ્વારા :

દેશના અન્ય મોટા શહેરોથી દ્વારકા સુધી નિયમિત ફ્લાઈટ નથી. સૌથી નજીકનું હવાઈ મથક પોરબંદર એરપોર્ટ છે.
દ્વારકાથી, 95 કી.મી. દુર
પોરબંદર એરપોર્ટ (પી.બી.ડી.),પોરબદર,ગુજરાત
દ્વારકાથી,110 કી.મી.દુર
ગોવર્ધનપુર એરપોર્ટ (જેજીએ),જામનગર,ગુજરાત

રેલ માર્ગ દ્વારા :

દ્વારકા નિયમિત ટ્રેનો મારફત દેશના અન્ય મોટા શહેરો સાથે સારી રીતે જોડાયેલું છે.
રેલવે સ્ટેશન: દ્વારકા (ડીડબલ્યુકે)

રસ્તા માર્ગ દ્વારા :

દેશના અન્ય મોટા શહેરોમાંથી તમે સરળતાથી દ્વારકાની નિયમિત બસો મેળવી શકો છો.
બસ સ્ટેશન: દ્વારકા