બંધ કરો

કલેકટર

અધિકારીશ્રી સંપર્ક ઈ-મેઈલ
કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ 02833 232804/05 collector-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in
નિવાસી અધિક કલેકટર 02833 232620 addl-collector-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ડેપ્યુટી કલેકટર-એમડીએમ 02833 232810 dycollector-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in
જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી 02833 235990 supply-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in
નાયબ જીલ્લા ચૂંટણી અધિકારી 02833 234003 eo-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in
પ્રાંત કચેરી, ખંભાળીયા 02833 234577 sdm-kham-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in
પ્રાંત કચેરી, દ્વારકા 02892 235733 dwarkaprant[at]gmail[dot]com
મામલતદાર કચેરી, ખંભાળીયા 02833 234788 mam-khambhalia[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મામલતદાર કચેરી, ભાણવડ 02896 232113 mam-bhanvad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મામલતદાર કચેરી, દ્વારકા 02892 234541 mam-okhamandal[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મામલતદાર કચેરી, કલ્યાણપુર 02891 286227 mam-kalyanpur[at]gujart[dot]gov[dot]in
Chief Ex. Officer, KADA 02833 235970  
સુપ્રીટેન્ડટ ઓફ લેન્ડ રેકર્ડસ 0288 2677199  
નાયબ નિયામક (માહિતી) 02833 235932 informationdevdwarka[at]gmail[dot]com
ડી.આઈ.એલ.આર 02833 235973  
સિટી સર્વે સુપ્રીટેન્ડટ 0288 2662348