બંધ કરો

અમારો સંપર્ક કરો

આ વેબસાઈટ નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર દ્વારા ડિઝાઇન અને બનાવવામાં આવી છે અને જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, બનાસકાંઠા દ્વારા સંચાલિત છે.
જો તમારી પાસે આ વેબસાઇટ અંગે કોઇ પ્રશ્ન છે, તો તમે [WIM ની ઈમેઈલ આઈડી] પર વેબ માહિતી મેનેજરને લખી શકો છો.
પ્રતિસાદ દ્વારા સામગ્રી, ડિઝાઇન, અથવા તકનીકથી સંબંધિત કોઈપણ પ્રતિક્રિયા સબમિટ કરી શકાય છે.

તમે નીચેના સરનામે સંપર્ક કરી શકો છો:

કલેક્ટર કચેરી
જીલ્લા સેવા સદન,
લાલપુર બાયપાસ માર્ગ, ધરમપુર
ખંભાલીયા – ૩૬૧3૦૫

ફોન : 02833 232805

ઈમેલ-આઇડી : gen-devbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in